• 1

AMEST OTWOCK

 

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI NA MAZOWSZU

BIOGAZU I ODPROWADZANIE DO SIECI

REKULTYWACJA BIOLOGICZNA

FUNDUSZ REKULTYWACYJNY

PRACE BIEŻĄCE

PASIEKA

EMISJE ODOROWE

 

 

Spółka Amest Otwock Sp. z o.o. należy do Grupy Kapitałowej Amest Sp. z o.o. powstałej w 1996 roku. Od 1998 roku działa na rynku gospodarki odpadami jako wspólne przedsięwzięcie z Miastem Otwock. Spółka zarządza nowoczesnym i spełniającym standardy europejskie składowiskiem odpadów komunalnych, na którym w sposób kontrolowany unieszkodliwianych jest ok. 40.000 ton odpadów rocznie.

 
img otwock

 

 

 


 

 

IPPC na czas nieoznaczony
Godziny otwarcia składowiska:
poniedziałek – piątek 7:30 – 17:00
sobota 8:00 – 14:00
Maksymalna ilość przyjmowanych odpadów rocznie: 40.000 Mg;
Powierzchnia całkowita: 20,8 ha, z czego 11,79 ha pod kwatery składowiska.


Kontakt:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

  Kazimierz Pietras
Dyrektor Składowiska
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

 

 SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI NA MAZOWSZU

Zgodnie z przyjętym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami na terenie Mazowsza znajduje się pięć Regionów Gospodarki Odpadami Komunalnymi:
- m. St. Warszawy
- Ciechanowski
- Ostrołęcko-Siedlecki
- Płocki
- Radomski
Poniżej zamieszczona jest mapa województwa wraz z podziałem:

mazowieckie

Uchwałą nr 212/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. oraz uchwałą zmieniającą nr 64/15 z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarkami Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 Sater Otwock Sp. z o.o. w Otwocku-Świerku uzyskał status Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) do obsługi regionu warszawskiego jako instalacja do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych o pojemności pozwalającej na przyjmowanie przez okres nie krótszy niż 15 lat odpadów w ilości nie mniejszej niż powstająca w instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych.
Instalacje zastępcze do czasu uruchomienia regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych:
- Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku - Składowisko odpadów komunalnych w m. Dębe, gm. Serock
- Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. w Pruszkowie - Składowisko odpadów „Żbikowska Góra” w m. Pruszków Gąsin, gm. Pruszków
- Miejski Zakład Oczyszczania w Wołominie - Składowisko odpadów komunalnych w m. Lipiny Stare, gm. Wołomin
Zgodnie z ustawą o odpadach, od 1 lipca 2018 r. instalacjami zastępczymi mogą być tylko inne regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych. Od tego terminu nie będą już funkcjonowały jako zastępcze instalacje niespełniające wymagań dla regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych

 


Zobacz galerię

 SYSTEM POZYSKIWANIA BIOGAZU I ODPROWADZANIE DO SIECI

Składowisko Amest Otwock Sp. z o.o. wyposażone jest w instalację do ujmowania i zagospodarowania „zielonej” energii jakim jest biogaz. Instalacja ta jest zarządzana i eksploatowana przez spółkę ENER-G Polska Sp. z o.o. Odgazowanie składowiska odpadów komunalnych jest niewątpliwie czynnikiem zmniejszającym ewentualne zagrożenia dla ludzi i środowiska spowodowane emisją i migracją gazu wysypiskowego. Ogranicza negatywny wpływ biometanu na środowisko, ponieważ metan ma 72 – krotnie większy wpływ na powstanie efektu cieplarnianego niż CO2 (w skali 20 lat).

 


Zobacz galerię

 REKULTYWACJA BIOLOGICZNA

Podczas wykonywania zabiegów technicznych prowadzone są jednocześnie prace, których celem jest zabezpieczenie stateczności zboczy poprzez zabudowę biologiczną, przeciwerozyjną obudowę zboczy i wierzchowin roślinnością pionierską, a także inicjowanie procesów glebotwórczych i stworzenie warunków siedliskowych dla roślin. Zadarnianie rekultywowanych powierzchni eliminuje całkowicie uciążliwość związaną z pyleniem i emisją aerozoli bakteryjnych. 

 


Zobacz galerię

 FUNDUSZ REKULTYWACYJNY

Zgodnie z art. 137 i art. 244 ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.) Amest Otwock Sp. z o.o. jako zarządzający składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne tworzy fundusz rekultywacyjny, na którym gromadzi środki pieniężne na realizację obowiązków związanych z zamknięciem, rekultywacją, nadzorem, w tym monitoringiem środowiska. 

 

 

 PRACE BIEŻĄCE

Formowanie i kompaktowanie odpadów – używamy kompaktorów do rozgarniania oraz rozdrabniania i zagęszczania odpadów, które jest najlepszym sposobem zmniejszania ich objętości, poprzez likwidację zbędnego miejsca między cząstkami śmieci i jednoczesnego ograniczenia wytwarzania gazów biologicznych.
Rekultywacja techniczna – celem tego etapu jest zabezpieczenie środowiska naturalnego przed szkodliwym oddziaływaniem składowiska odpadów. Prowadzimy systematyczne formowanie skarp zgodnie z zaprojektowanym nachyleniem, przykrywanie mineralną okrywą rekultywacyjną nowych fragmentów skarp (w miarę wzrostu złoża odpadów), przygotowujemy jednocześnie warunki do rekultywacji biologicznej po uformowaniu skarp i wyrównaniu rzędnych naszego składowiska. Proces uporządkowania, uformowania i zagęszczania powierzchni zdeponowanych odpadów odbywa się z udziałem specjalistycznego sprzętu. Dodatkowo w trakcie eksploatacji składowiska przy udziale firmy ENER-G prowadzimy montaż studni odgazowujących oraz budujemy drogi dojazdowe i infrastrukturę niezbędną do właściwego użytkowania docelowego terenu.

 

Zobacz galerię

 PASIEKA

Pszczoły są wyznacznikiem zdrowotności środowiska naturalnego. Albert Einstein powiedział kiedyś, że jeśli z Ziemi zniknie pszczoła, człowiekowi pozostaną tylko cztery lata życia. Nikt nie ma wątpliwości, że pszczoły to wyjątkowo pracowite i pożyteczne owady. To przecież dzięki ich pracy zawdzięczamy produkcję 1/3 żywności. Bez ich udziału wiele gatunków roślin nie mogłoby się rozwijać a ich uprawy dawałyby niewielkie plony. Pomagając tym pożytecznym owadom utworzono pasieki jak na zdjęciu powyżej. Jest to nasza cegiełka jakże pożytecznych pszczół we wzmacnianiu populacji owadów. Jeżeli masz wątpliwości co do wpływu naszego składowiska na środowisko – zapytaj o to nasze pszczoły!

 


Zobacz galerię

 EMISJE ODOROWE

 • Prace nad prawnym uregulowaniem zagadnień dotyczących standardów zapachowej jakości powietrza podejmowane są od wielu lat zarówno w kraju, jak i całej Unii Europejskiej. Ze względu na szeroką tematykę problemu Komisja Europejska nie przygotowała jednolitego prawodawstwa w tym zakresie, w formie dyrektywy lub wytycznych.
 • W Polsce nie ma regulacji dotyczącej uciążliwości odorowej instalacji. Mowa jest natomiast o pojawieniu się kodeksu dobrych praktyk, który ma sugerować działania ograniczające powstawanie nieprzyjemnych zapachów. Niezwykle trudne jest zmierzenie poziomu odorantów w powietrzu przy obecnym stanie wiedzy w Europie. Jedynie dziewięć z dwudziestu ośmiu państw członkowskich posiada regulacje w postaci dobrych praktyk odnośnie uciążliwości zapachowej. / Przykładowo w Estonii, na Litwie i Łotwie rozpoznawanie uciążliwości zapachowej oparte jest na powoływaniu specjalnych grup oceniających uciążliwość odorową, podczas gdy w Czechach czy Finlandii działania nastawione są przede wszystkim na zapobieganie uciążliwości poprzez wyznaczenie odpowiednich wymogów technicznych dla budynków i planowanie przestrzenne.
 • Z danych Inspekcji Ochrony Środowiska wynika, że z uwagi na brak regulacji prawnych w zakresie emisji substancji odorowych nie ma określonych w przepisach zasad prowadzenia działań kontrolnych i sankcji za powodowanie uciążliwości zapachowej.
 • Informacja o wyrokach: "Nie ma normy prawa, która regulowałaby kwestie emisji substancji odorowych. Z uwagi na fakt, iż emisja tychże substancji i ich uciążliwość dla poszczególnych osób jest kwestią subiektywną. Nie ma mierników, które pozwalałyby ustalić, w jakim stopniu emisja substancji odorowych mogłaby okazać się bezprawna. To właśnie takich norm nie ma i prawdopodobnie nigdy nie będzie”. Zdaniem sądów, należy pogodzić się z tym, że rozwój cywilizacyjny stwarza pewne niedogodności: "Do takich dolegliwości może należeć np. hałas z ulic, zakładów produkcyjnych, czy przykra woń spalin. I nie może stanowić taka niedogodność o naruszeniu fundamentalnego prawa, jakim jest prawo godności człowieka”.
 • W celu ograniczenia uciążliwości zapachowej Spółka prowadzi konkretne działania, do których należą między innymi:
  1. rekultywacja kwatery numer 1 poprzez całkowite pokrycie kwatery warstwą izolacyjną – gliną, warstwą biologicznie aktywną – ziemią i nasadzeniem roślinności;
  2. wykonywanie warstwy izolacyjnej zewnętrznych skarp kwatery numer 2;
  3. rozbudowa instalacji odgazowania składowiska. Zielona energia powstająca z biogazu pozyskiwanego z kwatery 1 i 2 wynosi 3500 MWh. Oznacza to, że eko prąd z naszego składowiska może zapewnić roczne zapotrzebowanie blisko 2200 gospodarstw domowych;
  4. znaczne ograniczenie pola zrzutu odpadów;
  5. montaż filtra węglowego na przepompowni odcieków oraz wydłużenie rury tłocznej odcieków w zbiorniku wód odciekowych;
  6. materiał gromadzony na obecnie eksploatowanej kwaterze nr 2 składowiska jest niezwłocznie zagęszczany i przykrywany warstwą izolacyjną;
  7. od marca 2015 r. na składowisku wykonywane jest zamgławianie (oprysk) części eksploatacyjnej preparatem ProBioSanit w celu zaszczepienia bakterii w złożu odpadów. Systematyczne stosowanie tego preparatu doprowadzi do dalszej redukcji uciążliwości zapachowej.

http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=3FBFD6D1
http://portalkomunalny.pl/ustawy-antyodorowej-nie-bedzie-318392/
http://www.portalsamorzadowy.pl/gospodarka-komunalna/zamiast-ustawy-antyodorowej-powstanie-kodeks-dobrych-praktyk-dla-samorzadow,69403.html
http://e-czytelnia.abrys.pl/przeglad-komunalny/2015-6-849/temat-wydania-10123/ustawy-antyodorowej-nie-bedzie-i-co-dalej-20120
 http://www.iodpady.pl/eko-dolina-z-lezyc-podana-sadu-za-fetor/