• 1

Środowisko

 

 

 

Człowiek wytwarzał odpady od zawsze. Na przestrzeni wieków zmieniał się ich rodzaj. Początkowo były to resztki i niejadalne fragmenty upolowanej zwierzyny, popiół z ogniska, zniszczone narzędzia i pozostałości ubrań, itp. Rozwój cywilizacji, wzrost tempa życia i ogromna dostępność produktów w sklepach w połączeniu z nieekologicznym podejściem producentów np. do kwestii opakowań sprawiły, że każdy z nas wytwarza coraz większe ilości produktów, które po jakimś czasie stają się zbędne i tym samym stają się odpadem, a także problemem.

Wraz z rozwojem cywilizacji ludzie zaczęli gromadzić się w coraz większych skupiskach. Z czasem powstały zaczątki dzisiejszych miast. Wtedy też pojawiły się pierwsze kłopoty z magazynowaniem odpadów. To co nie było problemem w przypadku niewielkiej rodziny zamieszkującej obszary wiejskie, w skupisku setek bądź tysięcy takich rodzin - w mieście, stało się palącym problemem. Na wsi od zarania dziejów dominowała tzw. naturalna gospodarka odpadami - to co da się wykorzystać powtórnie należy wykorzystać, to co da się przerobić na kompost należy skompostować, to co da się spalić w piecu kuchennym należy spalić, a całą resztę można zakopać za domem. Ten model gospodarki odpadami funkcjonuje z resztą do dziś na terenach wiejskich i na przedmieściach naszych miast - nie należy dziwić się więc, że w świetle danych statystycznych w Polsce do niedawna istniały gminy, które oficjalnie nie produkowały żadnych odpadów. Koncentracja ludności w miastach spowodowała jednakże, że tego modelu gospodarki odpadami nie dało się dłużej stosować. Co więc obecnie dzieje się dalej ze śmieciami, które produkujemy?

Znakomita większość odpadów zostaje zdeponowana w miejscu do tego przeznaczonym, czyli na składowisku odpadów. Miejsce bezpiecznego deponowania odpadów musi być zlokalizowane i zaprojektowane zgodnie z przepisami, co nie należy do zadań łatwych ze względu na to, że wymaga się od nich możliwie jak największej szczelności, zabezpieczenia w postaci uszczelnień hydroizolacyjnych oraz geomembran, które uniemożliwiają przedostanie się odcieków ze śmieci do podłoża, a także zapewnienia minimalnego wpływu na środowisko. Jednocześnie są to obiekty o bardzo dużej powierzchni i pojemności oraz czasie eksploatacji trwającym kilkadziesiąt lat. W przypadku składowiska, właściwa gospodarka obejmuje nie tylko okres eksploatacji ale przede wszystkim okres po zakończeniu przyjmowania odpadów. Co do zasady obiekt taki jak składowisko powinien po okresie eksploatacji i rekultywacji wrócić do środowiska i się z nim zintegrować, stając się elementem otaczającego krajobrazu i ekosystemu bez jakiegokolwiek negatywnego na nie oddziaływania. Takie postępowanie jest kosztowne bo wymaga znacznych nakładów finansowych na właściwą technologię oraz monitoring stanu środowiska.

Duża część odpadów trafia jednak na nieoficjalne, a co za tym idzie niekontrolowane składowiska odpadów. Nie wiadomo gdzie i w jaki sposób odpady są ostatecznie unieszkodliwiane. Tylko kontrolowane, objęte monitoringiem i odpowiednio wyposażone w niezbędne systemy obiekty zapewniają właściwy sposób zagospodarowania i unieszkodliwiania odpadów. Grupa Kapitałowa Amest zarządza właśnie takimi, bezpiecznymi składowiskami odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych.

Miejsce bezpiecznego składowania odpadów musi być zlokalizowane i zaprojektowane zgodnie z obowiązującym stanem prawnym.