preloder
Amest Polska

Dbamy o bezpieczeństwo i najwyższy poziom usług

Środowisko

Obiekt w Otwocku

Nasz obiekt w Otwocku zajmuje odpowiednio dobraną powierzchnie, gwarantując znaczną pojemność składowiska. W przypadku składowiska, właściwa gospodarka obejmuje nie tylko okres eksploatacji, ale przede wszystkim okres post mortem. Właściwa rekultywacja pozwala ponownie wykorzystywać teren, wpisując się tym samym w krajobraz i ekosystem okolicznych terenów. W celu bieżącego nadzoru nad naszym obiektem zawsze stosujemy sprawdzone i bezpieczne technologie oraz monitorujemy stan środowiska.

Obowiązujący stan prawny:

  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz. U. 2013 r. Nr 0, poz. 523)
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane na składowisku odpadów w sposób nieselektywny (Dz. U. 2015 Nr 0, poz. 110)
  • Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 7 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (Dz. U. 2015 r., Nr 0, poz. 1431)
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach odpadów (Dz. U. 2015 r. Nr 0, poz. 1277)
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz.U. 2017 poz. 2412)
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2014 r. Nr 0, poz. 1800)
  • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2013 poz.1232, z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2013 r., poz. 1399, z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 z późn. zm.)

Zawsze w trosce o środowisko

Wyznacznikiem dbałości o środowisko jest wzmacnianie się populacji pszczół na terenie składowiska odpadów w Otwocku. Nasi pracownicy założyli lokalną pasiekę, która z roku na rok powiększa się. Właśnie pszczoły są najlepszym dowodem na bezpieczeństwo naszego składowiska, gdyż żyją one jedynie przy najwyższej czystości środowiska naturalnego.

Albert Einstein powiedział kiedyś, że jeśli z Ziemi zniknie pszczoła, człowiekowi pozostaną tylko cztery lata życia. Nikt nie ma wątpliwości, że pszczoły to wyjątkowo pracowite i pożyteczne owady. To przecież dzięki ich pracy zawdzięczamy produkcję 1/3 żywności. Bez ich udziału wiele gatunków roślin nie mogłoby się rozwijać a ich uprawy dawałyby niewielkie plony. Pomagając tym pożytecznym owadom utworzono pasieki jak na zdjęciu powyżej. Jest to nasza cegiełka jakże pożytecznych pszczół we wzmacnianiu populacji owadów. Jeżeli masz wątpliwości co do wpływu naszego składowiska na środowisko – zapytaj o to nasze pszczoły!

Jeśli z Ziemi zniknie pszczoła, człowiekowi pozostaną tylko cztery lata życia.

Albert Einstein

Zawsze według najwyższych standardów

Wszystkim wykonywanym zabiegom technicznych towarzyszą jednocześnie prace zabezpieczające stateczność zboczy zabudowę biologiczną, przeciwerozyjną obudowę zboczy i wierzchowin roślinnością pionierską, a także inicjowanie procesów glebotwórczych i stworzenie warunków siedliskowych dla roślin.

Zgodnie z art. 137 i art. 244 ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.) Amest Otwock Sp. z o.o. jako zarządzający składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne tworzy fundusz rekultywacyjny, na którym gromadzi środki pieniężne na realizację obowiązków związanych z zamknięciem, rekultywacją, nadzorem, w tym monitoringiem środowiska.

Zawsze na TAK dla „zielonej energii”

Nasze składowisko wyposażone jest w instalację do ujmowania i zagospodarowania „zielonej energii”, jakim jest biogaz. Instalacją zarządza i eksploatuje spółka Neo Power Sp. z o.o. Odgazowanie składowiska odpadów komunalnych jest niewątpliwie korzystnym dla środowiska czynnikiem ograniczającym emisje i migracje gazu wysypiskowego. Czynnikiem zmniejszającym ewentualne zagrożenia dla ludzi i środowiska spowodowane emisją i migracją gazu wysypiskowego.

Close Menu